نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
نشریه پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی

اهداف و چشم انداز

الف- اهداف  

1. معرفی و نقد اندیشه های موجود در حوزۀ فرهنگ اسلامی ، گفتمان‌‌سازی و اندیشه ورزی در این حوزه، به منظور شناخت دقیق‌تر و اصلاح رفتار و بینش تربیتی .

2. توصیف،تحلیل و تولید اندیشه و علم در حوزۀ فرهنگ اسلامی، برای پرهیز از اندیشه ها و گفتمان‌های غربی و روی‌آوری به گفتمان‌سازی بومی و اسلامی

3. ارائه نظریه یا روش جدید در پاسخ به مسائل حوزه علوم اجتماعی و تربیتی با هدف تأمین و بسط بنیادهای تئوریک انقلاب اسلامی

4. در حوزه دانش اجتماعی تولید دانش بومی و اسلامی و دستیابی به استقلال علمی به منظور رفع دغدغه‌های عالمانۀ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

5. زمینه‌سازی برای دفاع علمی و پاسداری هوشمندانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، از طریق ایجاد زیربناهای فکری و پشتوانه‌های علمی

ب- رویکردها

برای تحقق اهداف پیش گفته فصلنامه پژوهش های فرهنگی تربیتی اسلام مقالاتی را منتشر می کند که دارای ویژگی های زیر باشد:

1. عرصه های فرهنگ ، اجتماع ، تربیت و اسلام را دربرگیرد.

2. جهت گیری تحلیلی و انتقادی داشته باشد.

3. بنیادی،توسعه ای یا کاربردی باشد.

4.در عرصه اندیشه ایی و اندیشه های جدید باشد. 

ج- گسترۀ موضوعی

1. اندیشه فرهنگی در اسلام

2. مسائل فرهنگی انقلاب اسلامی

3. اندیشه فرهنگی و تربیتی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب

4. فقه واحکام فرهنگی و تربیتی

5. روابط فرهنگی اسلامی

6. عرفان و تربیت اسلامی

7. فلسفه فرهنگ و تربیت اسلامی

8. اقتصاد فرهنگی اسلامی

9. تاریخ فرهنگی معاصر ایران

10. حقوق اجتماعی و فرهنگی

11. سیاست فرهنگی ج.ا.ا.

12. توسعه و پیشرفت فرهنگی و تربیتی اسلامی

13. مدیریت اسلامی درابعاد فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی ،دفاعی ، امنیتی،اقتصادی و...

14. روانشناسی فرهنگی اسلامی

15. جامعه شناسی اسلامی

16.ادبیات فرهنگی اسلامی

17. سیاست فرهنگی

18. مسائل فرهنگی جهان اسلام

19.دیپلماسی فرهنگی

20. مسائل فرهنگی ، اجتماعی ایران و جهان

21. روش شناسی فرهنگی و تربیتی اسلامی

22. اسلام و اجتماع

23. جغرافیای فرهنگی جهان اسلام

24.تهاجم فرهنگی

25.جنگ نرم فرهنگی

26. قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی ج.ا.ا.

27.و...

 

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)