نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
نشریه پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی

اعضای هیات علمی

هيئت تحريريه :

دکتر محمدرضا احمدي، استاديار گروه مديريت، پژوهشگاه امام صادق

دکتر علي باقي نصرآبادي، استاديار پژوهشکده فرهنگي اجتماعي، پژوهشگاه امام صادق

دکتر محمدرضا حميدي زاده، استاد گروه مديريت دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر اسحاق طاهري، دانشيار گروه فلسفه، پژوهشگاه امام صادق

دکتر حسن ملکي، دانشيار گروه روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائي

دکتر غلامرضا ويسي، استاديار گروه روانشناسي و علوم تربيتي، پژوهشگاه امام صادق

دکتر محمدهادي همايون، دانشيار دانشکده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق

 

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)