نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
نشریه پژوهش های سیاست اسلامی

درباره نشریه

دو‌فصلنامة پژوهش‌هاي سياست اسلامي بر اساس مصوبة جلسة  تاريخ 25 / 2 / 1392 کميسيون بررسي نشريات علمي و نامة شمارة 40559/18/2 دفتر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي امور  پژوهشي وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري،  به درجة علمي- پژوهشي و نيز  پژوهشکدة علوم اسلامي امام صادق† با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي و بر اساس مجوز شمارة 72396 / 22 / 2 تاريخ 20 / 5 / 1392  به پژوهشـگاه ارتقا يافته‌است.

 

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)