نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
شیوه نامه انتشار مقاله

شیوه نامه انتشار مقاله

راهنماي تدوين و تنظيم مقالات

 

الف) ساختار کلي مقاله

1. موضوع يا عنوان حاوي جذابيت، خلاقيت و ناظر بر مسئلة مقاله

2. درج نام و نام خانوادگي کامل، براساس مندرجات شناسنامه، ميزان تحصيلات، رشتة تحصيلي، رتبة علمي، گروه آموزشي، نام دانشگاه، رايانامه، نشاني پستي، شمارة همراه و ثابت نويسندة مسئول و ديگر نويسندگان (تعيين نام نويسندة مسئول ضروري است)

3. چکيده شامل بيان مسئله، طرح سؤال، بيان فرضيه، هدف، روش پژوهش و نتيجة تحقيق (حداکثر در دويست واژه)

4. استواري مقاله براساس شاخصه‌هاي مطرح شده در چکيده

5. کليدواژه در بردارندة حداکثر پنج واژة مرتبط با مقاله

6. مقدمه ارائه دهندة چهارچوب کلي مقاله با هدف پاسخ به پرسش اصلي و نحوة آزمودن فريضه و ديگر مسائل بيان‌شده در چکيده

7. بررسي مفاهيم اصلي مقاله، به‌ويژه مفاهيم به‌کار رفته در عنوان مقاله و در کليدواژه، به‌منظور بسترسازي فهم آسان‌تر مطالب مقاله

8. حتي‌الامکان ارائة چهارچوب نظري به‌منظور حرکت در قالبي مشخص، پرهيز از پراکنده‌گويي و دوري از خروج در موضوع

9. متن مقاله حاوي چهار تا شش موضوع فرعي مرتبط با عنوان مقاله بر اساس ساختار مطرح‌شده در چکيده و مقدمه

10. نتيجه‌گيري به‌معناي عرضة يافته‌هاي پژوهش و نه تلخيص و يا تکرار مطالب مقاله و نيز نمايش پيشنهادهايي براي بررسي يافته‌ها و موارد مرتبط

11. تنظيم کتابنامه براساس شيوه‌نامة مصوب نشريه

12. درج نمودار، جدول‌ها و تصاوير در درون متن مقاله به تناسب موضوع (درج عنوان و شمارة جدول‌ها در بالاي آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذيل آن)

ب) شيوه تنظيم آدرس‌ها

1. درج آدرس منابع استفاده‌شده در درون متن و به‌صورت زير درج شود:

    (نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، سال انتشار اثر: صفحة استفاده شده)

اگر منبع استفاده‌شده چندين جلد داشته باشد، درج جلد به‌کارگيري شده، پس از سال انتشار اثر، ضروري است.

اگر دو يا چند اثر از يک نويسنده در متن استفاده شود، با حروف الفبا متمايز گردد.

نقطه‌اي که در پايان جمله مي‌آيد، اگر به پرانتز آدرس برسد، پس از پرانتز قرار گيرد؛ مثال:

 بوده است (اصغري، 1392 الف، ج 2: 18).

چنانچه منبع استفاده‌شده بلافاصله تکرار شود، همان جايگزين تکرار منبع گردد.

آدرس‌دهي به آيات قرآن اينگونه درج شود: (حج: 18)

استناد به تارنما‌ها در آدرس‌دهي معتبر نيست.

در آدرس‌دهي درون‌متني، فرقي بين کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن نيست.

برگردان لاتين اسم‌ها و مفهوم‌هاي مهم و همچنين، توضيحات ضروري به‌اختصار در زيرنويس درج گردد.

درج آدرس‌هاي منابع لاتين، همانند آدرس‌هاي فارسي صورت گيرد؛ مثال:

    (Fukoyama, 1995: 21)

2. در فهرست منابع و مآخذ (کتابنامه) آدرس‌ها به صورت زير درج شود:

براي کتاب: نام خانوادگي، نام (سال انتشار اثر). نام اثر به صورت ايرانيک، نام و نام خانوادگي مترجم يا مصحح، نام محل نشر، نام ناشر، جلد استفاده‌شده.

براي مقاله: نام خانوادگي، نام (سال انتشار). «نام مقاله» نام نشريه به صورت ايرانيک، شمارة مجله، ماه يا فصل انتشار، صفحات مقاله.

ديگر موارد: نام خانوادگي، نام (سال انتشار). «موضوع» نوع اثر يا منبع (مصاحبه، سخنراني)، تاريخ دقيق مصاحبه يا سخنراني.

منابع بايد براساس نام خانوادگي و به‌صورت الفبايي تنظيم شود.

درج «ش» به نشانة شمسي پس از سال لازم نيست، مگر اينکه سال مندرج، شمسي نباشد که دراين‌صورت، به‌تناسب از «ق» و «م» به نشانة سال قمري و ميلادي استفاده مي‌شود. ضروري است معادل شمسي سال‌هاي ميلادي و قمري هم‌زمان درج شود، مثال: 2011 / 1390 درج سال آغاز و پايان حکومت و نيز سال تولد و مرگ شخصيت‌ها و پادشاهان ضروري است؛ مثال: غوريان (673-786) و ابن‌سينا (791-867) نقل‌قول‌هاي بيش از چهل واژه (سه سطر) بدون علامت «» چپ‌چين شود. نقل‌قول‌هاي کمتر از چهل واژه با علامت «» در ابتدا و انتهاي آن، در درون متن درج شود.

ج) ديگر مسائل

1. ضروري است مقالات ارسالي دربارة مسئله‌اي خاص در حوزة فعاليت مجله متمرکز شود. تشخيص اين موضوع با سردبير است؛

2. مقالات ارسالي بايد نتيجة تحقيق و پژوهش نويسندة مسئول و نويسندگان بوده و نوآورانه باشد؛

3. تحريرية مجله در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات براساس ارزيابي‌هاي به‌عمل آمده آزاد است. نام ارزيابان و امتيازهاي داده شده در اختيار نويسنده قرار نمي‌گيرد؛

4. مقالات ارسالي نبايد کمتراز بيست و بيشتر از 25 صفحة سيصد واژه‌اي باشد.

5. تهيه و ارسال ترجمة لاتين و عربي چکيدة مقاله، پس‌از نهايي شدن، ضروري است.

6. مقالات ترجمه و نقد پذيرفته نمي‌شوند، مگر آنکه نوآورانه باشند.

7. تنها مقالاتي بررسي مي‌شود که نويسندة مسئول، در زمان ارسال مقاله، متعهد شود پيش‌تر آن را منتشر و يا هم‌زمان براي انتشار در نشرية ديگري ارسال نکرده باشد؛

8. مقالاتي امکان چاپ مي‌يابند که از منابع دست اول در موضوع بررسي‌شده استفاده کرده باشند و نيز مستند، مستدل، تحقيقي و تحليلي بوده و از انسجام محتوايي، ساختار منطقي و قلمي روان برخوردار و بر اساس رويکرد مجله باشد؛

9. تقدم و تأخر چاپ مقالات از سوي سردبير صورت مي‌گيرد؛

10. نقل مطالب مجله با ذکر نام آن بلامانع است. توصيه مي‌شود نويسندگان حتي‌الامکان در تدوين مقالات به شماره‌هاي پيشين فصلنامه مراجعه کنند؛

11. فصلنامه از هرگونه نقد و پيشنهاد علمي استقبال مي‌کند؛

12.براي مقالاتي گواهي چاپ صادر مي‌شود که همة مراحل داوري آن، پايان يافته و در مرحلة ويراستاري قرار گرفته باشد.

13.مقالاتي بررسي مي‌شود که از طريق سامانة نشريات علمي ـ پژوهشي پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق† دريافت شود.

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)