نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

برای ارسال مقاله به نشریه لازم است پس از ثبت نام و تایید شرایط و ضوابط نشریه، فایل word مقاله پیوست گردد.

پس از بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و در صورت تایید اولیه، در شورای تحریریه مطرح خواهد شد، در صورت تأیید شورای تحریریه، به داوری ارسال می گردد.

کل فرآیند بررسی مقاله در صورت تأیید اولیه، حدود دو تا سه ماه خواهد بود .

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)