نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
نشریه پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام

اعضای هیات تحریریه

هيات تحريريه :

دکتر محمدباقر بابائی طلاتپه، دانشيار دانشکده امور دفاعي، دانشگاه جامع امام حسين

دکتر سيامک باقري چوکامي، استاديار پژوهشکده علوم سياسي، پژوهشگاه امام صادق

حجه الاسلام و المسلمين محمدتقي رکني لموکي، استاديار پژوهشکده الهيات، پژوهشگاه امام صادق

دکتر محمد جواد سبحاني فرد، دانشيار پژوهشکده علوم دفاعي،دانشگاه جامع امام حسين

دکتر علي شيرواني، دانشيار گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر اسحاق طاهري، دانشيار گروه فلسفه، پژوهشگاه امام صادق

دکتر محمد رحيم عيوضي، دانشيار گروه علوم سياسي، دانشگاه بين المللي امام خميني

دکتر سياوش نصرت پناه، دانشيار دانشکده فرهنگي اجتماعي،دانشگاه جامع امام حسين

 

 


پژوهشگاه امام صادق (ع)